Breeder Details

Mr. Amul Ankush Parab

Registered Entity

Owner Details

Mr. Amul Ankush Parab

Sai Math Shwal, Koknipada, Sant Kabir Marg, Near Gaondevi Mandir, Dahisar East

Mumbai

400068

Mumbai

9029173166

Business Details

Mr. Amul Ankush Parab

Sai Math Shwal, Koknipada, Sant Kabir Marg, Near Gaondevi Mandir, Dahisar East

Mumbai

400068

Mumbai

9029173166

Registration Details

Registration Number: MAWB/DBC/037/2021

Registration Info: Permanent

Validity: From 17.09.2023 to 17.09.2023

registered Registered or In-Process Applications
not registered Unregistered or Non-Compliant